پروژه ها :

Mahestan1

نام پروژه : برج مهستان

عملیات اجرایی : 

اجرای عایق روف گاردن و مخازن آب شرب

photo_2017-11-12_10-12-22

نام پروژه : هتل یاقوت

عملیات اجرایی : 

اجرای عایق و پوشش ضدخوردگی

behkish1

نام پروژه : برج بهکیش

عملیات اجرایی :

اجرای پوشش نهایی پارکینگ

mahan sepehr1

نام پروژه : مهان سپهر

عملیات اجرایی :

اجرای عایق سرویس ها

 

یثانشیث1

نام پروژه : دهکده ساحلی خلیج فارس

عملیات اجرایی :

اجرای پوشش ضدخوردگی

 

padena1

نام پروژه : هوم سنتر پادنا

عملیات اجرایی :

اجرای عایق مخزن آب شرب

سایر فعالیت ها :